PRECIPITAZIONI cumulate

                                           
                                          PRECIPITAZIONE CUMULATA ANNUALE
                                         (anomalie rispetto al valore normale 1991-2020)

PRECIPITAZIONI CUMULATE STAGIONALI
 (anomalie rispetto al valore normale 1991-2020)